visit-phoowha 
logo-damrongdhama-ubon
lo


Poll

ระดับความพึงพอใจด้านบริการของ อบต.คำไฮใหญ่
 

Login

สมาชิกใหม่ กรุณาลงทะเบียนก่อนใช้งานขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม..!!

กิจกรรมที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2563

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ นำโดย คณะผู้บริหาร กองการศึกษาฯ และกองต่างๆ ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 ณ วัดคำไฮใหญ่ ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อคลิกที่นี่..
 

ประกาศเจตจำนงสุจริต ในวันที่ 27 เมษายน 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต ในวันที่ 27 เมษายน 2563

อ่านต่อคลิกที่นี่..
 

มอบหน้ากากอนามัย ให้กับ บ้านคำไฮใหญ่ หมู่ที่ 4 ปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ นำโดย นายนิยม พระเมเด นายก อบต. นางสาวสุดาวรรณ หอมเงิน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมกับ อสม.ตำบลคำไฮใหญ่ และผู้นำชุมชน ได้จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลคำไฮใหญ่ การมอบหน้ากากอนามัย ให้กับ บ้านคำไฮใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อคลิกที่นี่..
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รายงานขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาคำเจริญ เส้นซอยร่วมใจพัฒนา 2 รายละเอียดคลิกที่นี่ เอกสาร 1>>> เอกสาร 2>>>
 • รายงานขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน เส้นหนองหิน - นาขมิ้น รายละเอียดคลิกที่นี่ เอกสาร 1>>> เอกสาร 2>>>
อ่านต่อคลิกที่นี่..

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.คำไฮใหญ่ โทรศัพท์ 0-45-842-060

 • รายงานขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาคำเจริญ เส้นซอยร่วมใจพัฒนา 2 ปี 2562 รายละเอียดคลิกที่นี่ เอกสาร 1>>> เอกสาร 2>>>
 • รายงานขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน เส้นหนองหิน - นาขมิ้น ปี 2562 รายละเอียดคลิกที่นี่ เอกสาร 1>>> เอกสาร 2>>>

ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 1 บ้านคำไฮใหญ่ (สายทางซอยร่วมใจ 1 - สามแยกคอนกรีต)  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 2 บ้านคำอ้อ (สายทาง คำอ้อ-นามึน)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 4 บ้านคำไฮใหญ่ (สายทาง คำไฮใหญ่ - บ้านแดง)

ครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 4 บ้านคำไฮใหญ่ (สายทาง
หลัง
รร.บ้านคำไฮใหญ่-สามแยกดงปอ) 130,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 5 บ้านหนองหิน (สายทางห้วยหว้า - สามแยกไปนาขมิ้น)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 5 บ้านหนองหิน (สายทาง
โนนบ้านเก่า
) 26,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 5 บ้านหนองหิน (สายทาง ห้วยแดง) 60,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 6 บ้านหนองแล้ง (สายทาง หนองแล้ง - บ้านโนน)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 7 บ้านหนองแสง (สายทาง หนองแดง -หนองบก)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 8 บ้านนาคำเจริญ (สายทาง นาคำ - ดอนกลาง) 11,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 8 บ้านนาคำเจริญ (สายทาง ซอยร้านส้มตำยายทอง) 12,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 8 บ้านนาคำเจริญ (สายทาง นาโคก -ดงปอ) 77,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 8 บ้านนาคำเจริญ (สายทาง นาคำ - นาโคก ) 92,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 8 บ้านนาคำเจริญ (สายทาง หน้า รร.สีทอง - สามแยกนาโคก)96,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไฮใหญ่ หมูที่ 8 บ้านนาคำเจริญ (สายทางซอยนายายพันไก่) 11,000

อ่านต่อคลิกที่นี่..

ประกาศ

กิจการสภา

ประกาศทั่วไป

อ่านต่อคลิกที่นี่..

m1

m2

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ นำโดย คณะผู้บริหาร กองการศึกษาฯ และกองต่างๆ ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 ณ วัดคำไฮใหญ่ ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อคลิกที่นี่..

 

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

 • ข้อบัญญัติ อบต.คำไฮใหญ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าปก>>> ประกาศ>>> ข้อบัญญัติ หน้า1>>> ข้อบัญญัติ หน้า2>>>
 • เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด>>>
 • เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร รายละเอียด>>>
 • เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด>>>
 • เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)ขององค์ดารบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ รายละเอียด>>>
 • เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด>>>
 • เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่รายละเอียด>>>
 

 palad

นายนิยม พระเมเด
นายก อบต.คำไฮใหญ่

นายพงศกร  ควรรู้ดี
ปลัด อบต.คำไฮใหญ่

sss 
e-plan
cmss-dla
e-laas
kortor
lpdi

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศวันนี้

Visitor

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday237
mod_vvisit_counterYesterday395
mod_vvisit_counterThis week1802
mod_vvisit_counterLast week1724
mod_vvisit_counterThis month5254
mod_vvisit_counterLast month10689
mod_vvisit_counterAll days1199554

We have: 10 guests online
Your IP: 100.24.125.162
 , 
Today: ต.ค. 24, 2020
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์